Juridische kennisgeving

Deze Legal Disclaimer, hierna te noemen, de Legal Disclaimer, reguleert het gebruik van de dienstverlening van de Website https://www.santos.es, hierna te noemen Website van Santos cocina y baño S.L.U., hierna te noemen, Santos gevestigd te Camporrapado s/n, 15881 Boqueixón, met Fiscaal Nummer ESB-15.383.896 en ingeschreven in het handelsregister van A Coruña, bundel 1091, folio 132, blad C-5045 inscriptie 3ª. Alle producten en diensten opgenomen in de website worden verleend door Santos in overeenstemming met de geldende regelgeving betreffende telematicadiensten.

1 Wet inzake diensten binnen de informatiemaatschappij en elektronische handel

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Servicios de la Sociedad de la Información, L.S.S.I.), wordt hierbij de volgende algemene informatie gepubliceerd:

Dat het hieronder aangegeven domein is geregistreerd door de overeenkomstige firma, en er de EIGENAAR van is:

www.santos.es is geregistreerd door Santos cocina y baño S.L.U., hierna “Santos” genoemd, met statutaire zetel te Camporrapado s/n – 15882 – Boqueixón (A Coruña), met fiscaal identificatienummer (CIF) B-15.383.896 en ingeschreven in het handelsregister van A Coruña, volume 1091, folio 132, pagina C-5045, 3e vermelding.

Vanaf hier Website genoemd

2 Voorwaarden voor gebruik

I.- Gebruikers

De toegang tot en/of het gebruik van de Website houdt in dat de Gebruiker/Gebruikster vanaf dat moment deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt, evenals de specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, een aanvulling, wijziging of vervanging van de algemene voorwaarden inhouden met betrekking tot bepaalde diensten en inhoud van de Website.

II.- Gebruik van de Website, de diensten en inhoud ervan

De Gebruiker/Gebruikster verbindt zich ertoe de Website en de diensten en inhoud ervan te gebruiken zonder inbreuk te plegen op de geldende wetgeving, de goede trouw, de algemeen aanvaarde gebruiken en de openbare orde.

Het is eveneens verboden om de Website voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden tegen DE EIGENAAR of tegen derden te gebruiken, of op wijzen die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan de Website of die de normale werking ervan kunnen belemmeren.

Wat de inhoud betreft (informatie, teksten, grafische voorstellingen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, ontwerpen, enz.), geldt er een verbod voor:

    • De reproductie, verspreiding of wijziging ervan, tenzij toegestaan door de rechtmatige eigenaars of het wettelijk is toegestaan.

    • Elke inbreuk op de rechten van DE EIGENAAR of van de rechtmatige houders ervan.

    • Het gebruik ervan voor alle andere dan de strikt toegestane commerciële of reclamedoeleinden.

    • Elke poging om de inhoud van de website te verkrijgen met andere middelen dan die welke aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld en die welke normaal op het netwerk worden gebruikt, op voorwaarde dat ze geen schade toebrengen aan de website.

III.- Eenzijdige wijziging

DE EIGENAAR kan eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de structuur en het ontwerp van de Website aanpassen, maar kan ook de diensten, de inhoud en de voorwaarden voor toegang en/of gebruik ervan wijzigen of schrappen, steeds wanneer hij dat nodig acht.

IV.- Hyperlinks

Het plaatsen van een “hyperlink” tussen een webpagina en de Website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

    • Geen enkele verveelvoudiging, geheel of gedeeltelijk, van een van de diensten of inhoud van de Website is toegestaan.

    • Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijke toestemming is verleend, mag de website waarop de hyperlink is aangebracht geen handelsmerk, handelsnaam, firmanaam, vestigingsteken, benaming, logo, slogan of andere onderscheidende tekens bevatten die aan DE EIGENAAR toebehoren

    • DE EIGENAAR is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of diensten die aan het publiek ter beschikking worden gesteld op de website van waaruit de hyperlink wordt aangeboden, noch voor de informatie en verklaringen die deze website bevat.

V.- Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

DE EIGENAAR geeft geen enkele garantie en is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door:

    • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en doeltreffende werking van de Website en/of de diensten of inhoud ervan.

    • Het ontbreken van bruikbaarheid, geschiktheid of geldigheid van de Website en/of de diensten of inhoud ervan om te voldoen aan de behoeften, activiteiten of specifieke resultaten of verwachtingen van gebruikers.

    • Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud.

    • Het ontvangen, verzamelen, opslaan, verspreiden of doorgeven van inhoud door gebruikers.

    • Het onwettige, nalatige, frauduleuze gebruik, dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, de goede trouw, de algemeen geaccepteerde gebruiken of de openbare orde, van de Website, zijn diensten of inhoud ervan, van de kant van de gebruikers.

    • Het gebrek aan legaliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de Website ter beschikking van de gebruikers worden gesteld.

    • Niet-nakoming van verplichtingen of verbintenissen door derden in verband met de diensten die via de Website aan de gebruikers worden verleend.

VI. Duur

De duur van de beschikbaarheid van de Website en zijn diensten is onbepaald.

Onverminderd het voorgaande, behoudt DE EIGENAAR zich het recht voor om de levering van de websitedienst of een van de diensten die er deel van uitmaken, te onderbreken, op te schorten of te beëindigen, onder dezelfde voorwaarden als omschreven in de derde voorwaarde.

VII. – Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht.

Zowel DE EIGENAAR als de Gebruiker/Gebruikster onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de bevoegdheid van de rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van de Gebruiker/Gebruikster met betrekking tot alle vragen die zich kunnen voordoen of alle vorderingen die kunnen worden ingesteld naar aanleiding van het aanbieden van de website en zijn diensten en inhoud en met betrekking tot de interpretatie, toepassing, naleving of niet-naleving van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

In het geval dat de Gebruiker/Gebruikster buiten Spanje gevestigd is, onderwerpen DE EIGENAAR en de Gebruiker/Gebruikster zich, waarbij ze uitdrukkelijk afstand doen van elke andere jurisdictie waaraan zij zich zouden kunnen onderwerpen, aan de jurisdictie van de rechtbanken en gerechtshoven van Santiago de Compostela.

3 Annulering van commerciële communicatie

In overeenstemming met de wet 34/2002 van de diensten van de informatiemaatschappij, wordt de Gebruiker/Gebruikster de mogelijkheid geboden om de ontvangst van commerciële informatie te beëindigen binnen een termijn van maximaal een maand vanaf het moment dat hij zijn/haar wens per e-mail gericht aan lopd@santos.es heeft medegedeeld.

CatalogiWinkelsUpload

Error