Legal disclaimer

Deze Legal Disclaimer, hierna te noemen, de Legal Disclaimer, reguleert het gebruik van de dienstverlening van de Website https://www.santos.es, hierna te noemen Website van Santos cocina y baño S.L.U., hierna te noemen, Santos gevestigd te Camporrapado s/n, 15881 Boqueixón, met Fiscaal Nummer ESB-15.383.896 en ingeschreven in het handelsregister van A Coruña, bundel 1091, folio 132, blad C-5045 inscriptie 3ª. Alle producten en diensten opgenomen in de website worden verleend door Santos in overeenstemming met de geldende regelgeving betreffende telematicadiensten.

Wetgeving

Met algemeen karakter zijn de betrekkingen tussen Santos en de Gebruikers van zijn telematicadiensten, aangeboden op de website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

Gebruik en toegang door Gebruikers

De gebruiker wordt geïnformeerd, en accepteert, dat de toegang tot deze website, op geen enkele wijze, het begin van een handelsrelatie met Santos betekent. In onze webpagina geven we mogelijk nuttige informatie aan personen of ondernemingen die interesse zouden kunnen hebben in het leren kennen van of het zetten van eerste stappen voor het openen van een winkel van Santos keukens, maar toegang tot deze pagina impliceert noch genereert geen enkele verplichting of commerciële relatie tussen de gebruiker en de eigenaar van deze webpagina, en verleent geen enkel recht om producten van Santos te distribueren; hiervoor dient van tevoren onderhandeld te worden en een contact te worden afgesloten.

De toegang door de gebruiker tot een van de producten of diensten van de web geschiedt onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid, waarbij Santos ontheven wordt van alle aansprakelijkheid in dit opzicht. Santos kan iedere willekeurige Gebruiker de toegang weigeren vanaf het moment waarop hij kennis neemt van het feit dat de Gebruiker de hierboven vermelde eisen niet in acht neemt. Het gebruik van de website verleent hem de hoedanigheid van gebruiker van de website, hierna te noemen, Gebruiker, dit houdt de volledig en onvoorwaardelijke acceptatie in van alle bepalingen opgenomen in deze Legal Disclaimer in de versie gepubliceerd door Santos op het moment waarop de Gebruiker de website opent. Dientengevolge dient de Gebruiker deze Disclaimer aandachtig te lezen in alle gevallen waarin hij van plan is de website te gebruiken, aangezien deze onderhevig is aan wijzigingen.

Intellectueel en industrieel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom van de inhoud van de websites, het grafisch ontwerp en de codes daarvan zijn eigendom van Santos en daarom is het verboden om ze te reproduceren, verdelen, openbaar te maken, te wijzigen of om het even welke handeling met de inhoud van de webpagina te verrichten, zelfs niet met bronvermelding, behalve wanneer hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Santos. Tevens zijn alle handelsnamen, merken of onderscheidingstekens op de websites van Santos eigendom van de eigenaren en worden die wettelijk beschermd.

Inhoud van de website en de links

Wij doen ons uiterste best om fouten in de inhoud van onze webpagina’s te voorkomen en we benadrukken onze bereidheid om meer informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden die zich kunnen voordoen, maar toegang tot de webpagina, de inhoud en de informatie is de exclusieve beslissing en verantwoordelijkheid van de gebruiker, die hiertoe alleen toegang heeft voor legitieme en niet-illegale doeleinden, indien hij/zij de rechten of legitieme belangen van Santos of zijn werknemers of derden niet direct of indirect schaadt, en de voorwaarden en waarschuwingen die hierin worden aangegeven accepteert. Naar aanleiding hiervan kan Santos niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en schade van welke aard dan ook die voortkomen uit:

  • – Het verkeerd interpreteren van teksten of uitdrukkingen van de webpagina, die in geen enkel geval contactuele aanbiedingen bevatten en niet kunnen worden opgevat als uiting van contractverplichtingen.
    – Het niet of onjuist functioneren van de toegang tot de webpagina.
    – De relevante voorwaarden voor de privacy en veiligheid bij toegang tot en gebruik van de webpagina door de Gebruiker, of de acceptatie van de voorwaarden of vereisten die voortvloeit uit het accepteren van de wettelijke normen of rechten van de legitieme eigendom.

Santos stelt zich niet aansprakelijk voor misbruik dat gemaakt wordt van de inhoud van zijn websites, daarvoor is de persoon die deze opent en gebruikt exclusief aansprakelijk. Santos neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor de inhoud van de websites van derden waar men toegang toe heeft via de links of zoekmachines van de websites van Santos.

Uitwisseling of verbreiding van informatie

Santos wijst alle verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit de uitwisseling van informatie tussen Gebruikers via zijn websites. De verantwoordelijkheid voor de meningen die geuit worden via zijn websites komt voor rekening van degenen die deze uit.

 

CatalogiWinkelsUpload

Error