Privacybeleid

Bij SANTOS begrijpen we dat het van essentieel belang is om een transparante relatie met u te onderhouden. Om die reden bieden we u hieronder ons Privacybeleid aan, zodat u op elk moment naar behoren geïnformeerd bent over hoe we de gegevens die u ons verstrekt, verzamelen en veilig verwerken.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en in het bijzonder in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) aangaande de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Eveneens met betrekking tot de organische wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.

Als u ons Privacybeleid zorgvuldig leest, beschikt u over de informatie die u nodig heeft om te begrijpen hoe we de door u aan ons verstrekte informatie zullen gebruiken.

1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Indien u, of een gemachtigde persoon, ons uw gegevens heeft verstrekt, delen we u mee dat SANTOS (de bedrijven die opereren onder dit handelsmerk) verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat er andere personen verantwoordelijk zijn voor de verwerking die door ons wordt uitgevoerd, in welk geval we u altijd zullen meedelen wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens, evenals hun identificatiegegevens.

SANTOS verbindt zich ertoe de geheimhoudingsplicht en de verplichting tot bescherming van de persoonsgegevens na te komen. Daartoe nemen we de nodige maatregelen om wijziging, verlies, ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn.

SANTOS bestaat uit:

    • SANTOS COCINA Y BAÑO, S.L.U. met CIF: ESB15383896

    • SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U. met CIF: ESB15515232

    • SANTIAGO INTERIORES, S.L.U. met CIF: ESB15513260

    • SCQ PLANNING, S.L. met CIF: ESB70415104

    • SCQ PLATFORMS, S.L.U. met CIF: ESB70411400

    • EBA FRANCE, SARLU. met fiscaal identificatienummer: FR93828684316

2 Waar maken we melding?

SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U. informeert via de website www.santos.es in de sectie die overeenkomt met Privacybeleid. Aanvullende informatie in “Juridische kennisgeving”.

3 Welk type persoonsgegevens verwerken we?

De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

    • De gegevens die u ons vrijwillig verstrekt

    • Gegevens afkomstig uit de communicatie die u met ons heeft onderhouden

    • De gegevens die overeenkomen met uw eigen surfgedrag in het geval van Online Services, (IP-adres of informatie die afkomstig is van cookies of soortgelijke middelen (u kunt ons Cookiesbeleid op de website raadplegen)

    • De gegevens die beschikbaar zijn in bronnen die voor het publiek toegankelijk zijn en waartoe we op legitieme wijze toegang kunnen krijgen

    • De gegevens die voortvloeien uit de contractuele of pre-contractuele relatie die u met ons heeft, met inbegrip van uw foto, waarbij u altijd op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid om uw foto op te slaan

    • De gegevens die ons door derden over u worden verstrekt, wanneer daarvoor een legitieme grondslag bestaat of wanneer we daarvoor uw toestemming hebben gekregen

    • De gegevens van derden die u aan ons verstrekt, mits de derde in kwestie daarvoor toestemming heeft verleend

Meer informatie vindt u in het gedeelte Activiteitlogboek van dit Privacybeleid.

4 Hoe verwerken we gegevens?

Bij SANTOS verwerken we uw persoonsgegevens altijd in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving. Voorts delen we u mee dat we over passende technische en organisatorische middelen beschikken om een optimaal veiligheidsniveau te waarborgen, waardoor wordt gegarandeerd dat alleen bevoegde personen toegang hebben, dat we de gegevens intact houden en elk opzettelijk of accidenteel verlies kunnen voorkomen, en dat we onze systemen en diensten voor gegevensverwerking hebben beveiligd.

Aangezien SANTOS echter niet kan garanderen dat het internet ondoordringbaar is en dat er geen hackers of anderen zijn die zich op frauduleuze wijze toegang kunnen verschaffen tot persoonsgegevens, verbindt SANTOS zich ertoe u onverwijld in kennis te stellen wanneer zich een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens heeft voorgedaan welke een groot risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met zich mee kan brengen. Overeenkomstig artikel 4 van de AVG wordt onder een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan: elke inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging, of in een niet-geautoriseerde verspreiding van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

De bewerkingen, het beheer en de technische procedures die we op geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde wijze uitvoeren waardoor persoonsgegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen, gewijzigd, doorgegeven of andere handelingen kunnen worden verricht met betrekking tot persoonsgegevens, worden beschouwd als verwerking van persoonsgegevens.

Bovendien informeren we u dat de gegevens gezamenlijk worden verwerkt door de in punt 1 van dit privacybeleid genoemde entiteiten van de groep.

5 Wat is de rechtvaardiging van de verwerking?

De grondslag voor de legitimering van de verwerking van Persoonsgegevens is die welke voortvloeit uit de contractuele of precontractuele relatie, de arbeidsverhouding of een andere voor de verwerking van gegevens vereiste verhouding, zoals verlenen van uitdrukkelijke toestemming.

6 Hoe beheren we elektronische communicatie?

Overeenkomstig de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en Richtlijn 2002/58/EC, delen we u mee dat u via dit elektronische communicatiesysteem mededelingen en informatie van commerciële aard kunt ontvangen (e-mails, geautomatiseerde antwoordberichten op formulieren en van andere communicatiesystemen) indien u ons daarvoor uw toestemming heeft gegeven of indien het commerciële mededelingen betreft die verwijzen naar producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de eerder geleverde producten of diensten door de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Indien u dergelijke mededelingen en informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat langs dezelfde weg meedelen onder vermelding van het onderwerp “UITSCHRIJVEN VOOR COMMERCIËLE COMMUNICATIES” zodat we uw persoonlijke gegevens uit onze database kunnen verwijderen. Op uw aanvraag zal binnen één maand na indiening worden gereageerd. N het geval dat we geen uitdrukkelijk antwoord van u ontvangen, gaan we ervan uit dat u onze organisatie toestemming geeft om door te gaan met het verzenden van de hierboven genoemde communicatie

In geval van ontvangst van dergelijke communicatie via deze middelen, attenderen we u erop dat de berichten uitsluitend aan de geadresseerde zijn gericht en vertrouwelijke of voorbehouden informatie kunnen bevatten. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wijzen we u erop dat ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking en/of kopiëren onder de toepasselijke wetgeving verboden is.

7 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens betreffende individuele personen die SANTOS op enigerlei wijze verzamelt, worden bewaard zolang de betrokkene niet verzoekt deze te wissen. Evenzo worden de gegevens bewaard zolang de relatie die aan de verwerking ervan ten grondslag ligt, blijft bestaan, in elk geval met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Bij het verstrijken van deze termijn worden de persoonsgegevens uit alle systemen van SANTOS gewist.

8 Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Er vindt geen overdracht, verzending of doorgifte van persoonsgegevens plaats, met uitzondering van de reeds genoemde gegevens en behoudens ten gevolge van een wettelijke verplichting. Indien uw gegevens bij ons worden opgevraagd op verzoek van Overheidsdiensten of de Autonome Instanties in het kader van de hun door de wet uitdrukkelijk toegekende functies, zullen uw gegevens worden doorgegeven.

Indien er sprake is van overdracht, toezending of doorgifte van persoonsgegevens buiten de hierboven genoemde gevallen, wordt u daarvan vooraf in kennis gesteld, zodat u ons, desgewenst, uw toestemming kunt geven.

Opdat we ons echter goed kunnen organiseren en kunnen beschikken over een goede werkwijze en procedures die goed beheer garanderen, kan het nodig zijn dat SANTOS een beroep doet op consultants, professionals of andere dienstverlenende bedrijven om de gegevens in opdracht van ons te verwerken.

Deze verwerking voor rekening van derden wordt schriftelijk geregeld in een overeenkomst of in een andere juridisch aanvaardbare vorm waaruit de sluiting en de inhoud ervan blijken, en waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de gegevensverwerker de gegevens volgens onze instructies zal verwerken en ze niet voor een ander doel zal aanwenden of gebruiken dan in de overeenkomst is bepaald, noch ze aan andere personen zal meedelen, zelfs niet voor opslag.

9 Wat zijn uw rechten?

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u de volgende rechten:

    • Recht op inzage: De Gebruiker/Gebruikster heeft het recht om bevestiging te ontvangen of SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U. al dan niet zijn/haar persoonsgegevens verwerkt en, indien dit het geval is, om informatie te verkrijgen over zijn/haar specifieke persoonsgegevens en de verwerking die SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U. heeft uitgevoerd of zal uitvoeren, evenals, onder andere, de beschikbare informatie over de oorsprong van deze gegevens en de ontvangers van de communicatie die met betrekking tot deze gegevens is uitgevoerd of gepland.

    • Recht van rectificatie: Dit is het recht van de Gebruiker/Gebruikster om zijn/haar persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze onjuist of, gelet op de doeleinden van de verwerking, onvolledig zijn.

    • Recht om gegevens te laten wissen (“het recht om te worden vergeten”): Dit is het rechtvan de gebruiker/gebruikster om, tenzij door de wet anders is bepaald, zijn/haar persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt; zijn/haar toestemming voor de verwerking in te trekken en er geen andere rechtsgrond is; bezwaar te maken tegen de verwerking en er is geen andere legitieme reden om de verwerking te continueren; persoonsgegevens te laten verwijderen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of, indien de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een rechtstreeks aanbod aan een minderjarige jonger dan 14 jaar van diensten door de informatiemaatschappij. Naast het verwijderen van gegevens neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen om degenen die de persoonsgegevens verwerken in kennis te stellen van het verzoek van de betrokkene om de koppeling met deze persoonsgegevens te verwijderen.

    • Recht op beperking van de verwerking: Het is het recht van de Gebruiker/Gebruikster om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken. De Gebruiker/Gebruikster heeft het recht de verwerking te laten beperken wanneer hij/zij de juistheid van zijn/haar persoonsgegevens betwijfelt; indien de verwerking onwettig is; indien de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de Gebruiker/Gebruikster ze nodig heeft om aanspraken te kunnen maken; en wanneer de Gebruiker/Gebruikster bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

    • Recht op dataportabiliteit: Wanneer de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, heeft de Gebruiker/Gebruikster het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn/haar persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven. Voor zover dit technisch mogelijk is, zendt de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking de gegevens rechtstreeks toe aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

    • Recht om bezwaar te maken: Dit is het recht van de Gebruiker/Gebruikster om af te zien van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens of om SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U. te beletten om ze te verwerken.

    • Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, met inbegrip van het opstellen van profielen: Dit is het recht van de Gebruiker/Gebruikster om niet te worden onderworpen aan een op het individu gericht besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van het opstellen van profielen, tenzij bij wet anders is bepaald.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw gegevens, onjuiste gegevens wenst te rectificeren, bezwaar wilt maken tegen en/of beperkingen wilt stellen aan een verwerking die volgens u niet nodig is, of een verzoek wilt indienen om de verwerking te annuleren wanneer de gegevens niet langer nodig zijn, kunt u zich schriftelijk wenden tot SANTOS op: Rúa do Restollal, 32, Planta 1ª – 15702 – Santiago de Compostela (A Coruña, Spanje); Deseiro, s/n | Sergude – 15881 – Boqueixón (A Coruña, Spanje); of per e-mail aan lopd@santos.es.

    • Deze communicatie moet de volgende informatie bevatten: Voor- en achternaam/achternamen van de Gebruiker, het verzoek, adres en ondersteunende gegevens.

    • De uitoefening van rechten dient door de Gebruiker/Gebruikster zelf te worden verricht. Ze kunnen echter wel worden uitgevoerd door een persoon die optreedt als wettelijk vertegenwoordiger van de gemachtigde persoon. In dit geval moeten documenten worden overgelegd om deze vertegenwoordiging van de belanghebbende te bewijzen.

We willen u er tevens op wijzen dat u de gegeven toestemming kunt intrekken zonder de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde verwerking aan te tasten. U doet dit door uw verzoek te richten aan hetzelfde adres dat in de vorige alinea werd vermeld. In dat geval dient u een kopie van uw identiteitsbewijs of een ander document waaruit uw identiteit blijkt, bij uw aanvraag te voegen.

Indien u van mening bent dat er een probleem is of een inbreuk op de toepasselijke wetgeving in verband met de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de staat waar u woonachtig bent, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt. In het geval van Spanje is de toezichthoudende autoriteit het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/) – C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid – Spanje – FAX: +34 914483680 – TELF: +34 901 100 099 – E-mail: ciudadano@agpd.es.

10 Wat is het doel en de wettelijke basis van de gegevensverwerking en hoe lang worden de gegevens bewaard?

De doeleinden voor de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door een of meer van de hierboven genoemde verantwoordelijken voor de verwerking, worden hieronder uiteengezet:

SANTOS COCINA Y BAÑO, S.L.U. – SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES S.L.U. – SANTIAGO INTERIORES, S.L.U. – SCQ PLATFORMS, S.L.U. – SCQ PLANNING, S.L. – EBA FRANCE, SARLU. 

VERWERKINGSACTIVITEIT

DOEL VAN DE VERWERKING

GRONDSLAG VAN LEGITIMITEIT

BEWAARTERMIJN

VERANTWOORDE BEHANDELING

Arbeidsmanagement

Personeelsmanagement voor de formalisering van een arbeidsovereenkomst, dossiercontrole, loonadministratie

Contractuele relatie

5 jaar vanaf de beëindiging van het contract

Alle

Fiscaal en financieel management

Noodzakelijke verwerking voor het nakomen van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen

Contractuele relatie

Wettelijke verplichting voor de aansprakelijke persoon

Prevalerende gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden

5 jaar vanaf de beëindiging van het contract Termijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

Alle

Contactbeheer

Verwerking van gegevens met het oog op de communicatie met de belanghebbenden

Contractuele relatie

Prevalerende gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden

Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende

5 jaar vanaf de beëindiging van het contract

Tot annulering en/of bezwaar door de houder

Tot het relevante verlies van het gebruik ervan

Alle

Preventie van beroepsrisico’s

Naleving van de geldende wetgeving inzake de preventie van beroepsrisico’s en het toezicht op de gezondheid

Contractuele relatie

Wettelijke verplichting voor de aansprakelijke persoon

Tot de beëindiging van de contractuele relatie

De periode die wettelijk is vastgesteld door de specifieke regelgeving

SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U. SANTIAGO INTERIORES, S.L.U. SCQ PLATFORMS, S.L.U.

SCQ PLANNING, S.L.

SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U.SANTIAGO INTERIORES, S.L.U.SCQ PLATFORMS, S.L.U.

Videobewaking

Opname van beelden door het videobewakingssysteem en/of het alarmsysteem met beeldopname, om de activa van de entiteit te beschermen

Prevalerende gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden

1 maand

SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U.

Sollicitatiemanagement

Kennisgeving omtrent activiteiten en de bekendmaking van relevante informatie in verband met de activiteit van de entiteit

Prevalerende gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden

Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende

Tot annulering en/of bezwaar door de houder

Alle

Verstrekking van informatie en kennisgevingen

Kennisgeving omtrent activiteiten en de bekendmaking van relevante informatie in verband met de activiteit van de entiteit

Prevalerende gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden

Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende

Tot annulering en/of bezwaar door de houder

SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES S.L.U. SANTIAGO INTERIORES, S.L.U.

Multimedia-management

Bewerking van beelden en/of video’s voor verspreiding in de media en op sociale netwerken en de promotie van activiteiten

Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende

Tot annulering en/of bezwaar door de houder Tot het relevante verlies van het gebruik ervan

SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES S.L.U. SANTIAGO INTERIORES, S.L.U.

Klantenbeheer

Verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het onderhouden van de commerciële/contractuele relatie met de klanten, de facturering, de after-sales-service, de verzending van promoties en reclame en de klantenbinding.

Contractuele relatie

Zakelijke relatie

5 jaar vanaf de beëindiging van het contract

De termijn die wettelijk is vastgesteld door de specifieke verordeningen

Alle

Het verzenden van reclame

Het verzenden van commerciële informatie, berichtgeving van interessante optredens en evenementen, aanbiedingen, informatie over producten en diensten aan (potentiële) klanten.

Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende

Tot annulering en/of bezwaar door de houder

Tot het relevante verlies van het gebruik ervan

Alle

Arbeidscontrole

Toezicht op de aanwezigheid van werknemers op de werkplek (vakantie, absenties, urenregistratie)

Contractuele relatie

Wettelijke verplichting voor de aansprakelijke persoon

Prevalerende gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden

Tot de beëindiging van de contractuele relatie

SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U.SANTIAGO INTERIORES, S.L.U.SCQ PLATFORMS, S.L.U.

Beheer van leveranciers

Analyse, waardebepaling, contractering, orderbeheer en leveranciersbetalingsbeheer

Contractuele relatie

5 jaar vanaf de beëindiging van het contract

De termijn die wettelijk is vastgesteld door de specifieke verordeningen

Alle

Garantiebeheer

Garantiebeheer voor verkochte producten met het oog op de naleving van het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007

Wettelijke verplichting voor de aansprakelijke persoon

Termijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U.SANTOS COCINA Y BAÑO, S.L.U.

11 Aanvaarding en wijzigingen in dit privacybeleid

Het is noodzakelijk dat de Gebruiker/Gebruikster de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens in deze privacyverklaring heeft gelezen en daarmee instemt, en dat hij/zij de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens aanvaardt, zodat de verantwoordelijke voor de verwerking kan handelen volgens de aangegeven wijze, gedurende de aangegeven periodes en voor de aangegeven doeleinden. Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van het Privacybeleid ervan.

SANTOS EQUIPAMIENTO DE INTERIORES, S.L.U. behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid te wijzigen, naar eigen goeddunken, of ingegeven door een wetswijziging, jurisprudentie of rechtsleer van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos). Wijzigingen of updates van dit Privacybeleid worden niet expliciet aan de Gebruiker/Gebruikster meegedeeld. De Gebruiker/Gebruiksterw ordt geadviseerd deze pagina regelmatig te controleren op de laatste wijzigingen of updates.

Dit privacybeleid is bijgewerkt ter aanpassing aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) en aan de organische wet 3/2018, van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.

Dit privacybeleidsdocument is herzien op: 28/09/22

CatalogiWinkelsUpload

Error