Beleid inzake bescherming persoonsgegevens

Door middel van deze verklaring informeert Santos cocina y baño s.l.u., met vestigingsadres Camporrapado s/n, 15882 Boqueixón-A Coruña (Spanje) en e-mailadres santos@santos.es, hierna Santos, haar klanten van de verschillende websites op Internet waarvan zij eigenaar is, hierna Gebruikers en Website, over het beleid inzake bescherming persoonsgegevens, hierna de Persoonsgegevens, zodat de Gebruikers in vrijheid en vrijwillig kunnen beslissen of zij Santos hun Persoonsgegevens willen verstrekken die gevraagd kunnen worden aan of die verzameld kunnen worden van de Gebruikers voor de registratie of aanmelding voor bepaalde diensten die door Santos worden aangeboden op of via de website. Santos behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om deze aan te passen aan nieuwe wetgevingen of regelgevingen of praktijken binnen de sector. In deze gevallen zal Santos de aangebrachte wijzigingen met redelijke tijdigheid voorafgaand aan de van krachtwording publiceren op deze pagina.

Wetgeving

Overeenkomstig het bepaalde in Artikel 12 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, met betrekking tot de transparantie van informatie, communicatie en modaliteiten van uitvoering van de rechten van de betrokkene, en in Artikel 13, met betrekking tot de informatie die verstrekt dient te worden wanneer Persoonsgegevens worden verkregen van de betrokkene.

Verantwoordelijke van de verwerking

Identiteit: Santos equipamiento de interiores s.l.u., hierna Santos met vestigingsadres Av. Quiroga Palacios, 24 Bjo, 15703 Santiago de Compostela, A Coruña (Spanje), met FIN B-15.515.232 en ingeschreven in het Handelsregister van A Coruña, deel 1.656, folie 132, blad C-14.142.

Doel van de verwerking

De geautomatiseerde verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens heeft als doel het beheer van de relatie met potentiële klanten die contact opnemen via de verschillende contactformulieren.

— Het doel van het formulier voor berichten en suggesties: correct beheer van uw vraag of de suggestie.

— Doel van het formulier voor distributie van onze keukens: beheer van interesse distributeur van Santos-keukens te worden.

— Doel van het sollicitatieformulier: beheer van ingediende sollicitaties naar vacatures binnen Santos.

— Doel van het formulier voor aanvraag van publicatie: beheer van de aanvraag van beschikbare publicaties op onze website. De gegevens die u ons verstrekt zullen worden gebruikt om u diensten voor te stellen die zich aanpassen aan uw behoeftes en voorkeuren, met als doel de informatie die wij u sturen zoveel mogelijk te personaliseren.

— Doel van het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief: beheer van uitzending van het bericht met nieuws van Santos. De gegevens die u ons verstrekt zullen worden gebruikt om u diensten voor te stellen die zich aanpassen aan uw behoeftes en voorkeuren, met als doel de informatie die wij u sturen zoveel mogelijk te personaliseren.

De verstrekte gegevens zullen worden bewaard totdat afmelding van de dienst wordt aangevraagd. De gegevens kunnen worden gedeeld met samenwerkingspartners en dienstverlenende bedrijven voor digitale marketing en publiciteit met als doel analyse, aanmaken van gebruikersprofielen, marktonderzoeken, kwaliteitsenquêtes en verbetering van interactie met onze klanten of gebruikers van onze website.

Legitimatie

Wij informeren u dat de verwerking van uw gegevens juridisch gebaseerd is op het beheren van de aanvragen die u ons stuurt via de verschillende beschikbare formulieren. De betrokkene geeft hiertoe toestemming door het invullen van het formulier en door zijn/haar gegevens op te sturen.

Bewaren van de gegevens

De verstrekte gegevens worden gedurende de wettelijk bepaalde termijnen bewaard. In het geval gegevens worden verstrekt voor een vacature, dan worden de gegevens bewaard voor de periode die nodig is voor de selectieprocedure.

Delen van de gegevens

De gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve in geval van wettelijke verplichting, of wanneer ze gedeeld moeten worden met samenwerkingspartners en dienstverlenende bedrijven voor digitale marketing en publiciteit met als doel analyse, aanmaken van gebruikersprofielen, marktonderzoeken, kwaliteitsenquêtes en verbetering van interactie met onze klanten of gebruikers van onze website. Door ons uw Persoonsgegevens te verstrekken via dit portaal, geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken en te delen met deze samenwerkingspartners. Om redenen van efficiëntie bevinden sommige van deze dienstverleners zich buiten het gebied van de Europese Economische Ruimte. In die gevallen kunnen wij u informeren dat uw gegevens met de juiste garantie worden verstuurd en dat zij te allen tijde veilig zijn. U kunt de garantstelling van sommige van onze dienstverleners met certificaat in Privacy Shield bekijken via de volgende link: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht op toegang tot zijn/haar Persoonsgegevens, rectificatie van onnauwkeurige gegevens, of, indien van toepassing, wissing ervan wanneer, onder andere, de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij verzameld waren.  De betrokkene heeft recht op beperking of bezwaar van de verwerking van zijn/haar gegevens, en wij bewaren dan de gegevens slechts om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten, inclusief aanmaken van profielen

De betrokkene wordt niet onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten, en er worden geen profielen aangemaakt die rechtsgevolgen kunnen hebben of die op gelijkwaardige wijze nadelig kunnen zijn voor de betrokkene.

Uitvoering van het recht op toegang, rectificatie, wissing en bezwaarmaking

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u een e-mail sturen naar lopd@santos.es waarin u uw aanvraag uiteenzet en waarbij u een kopie van uw ID-bewijs voegt.

Veiligheidsmaatregelen

Rekening houdend met de staat van de techniek, de kosten van toepassing, de aard, het bereik, de context en de doelen van de verwerking, en de verschillende risico’s van waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen, past Santos equipamiento de interiores s.l.u. de geschikte technische en organisatorische maatregelen toe om een veiligheidsniveau te garanderen die relatief is aan het risico. Santos kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade of benadeling die kan voortkomen uit storingen, nalatigheden, onderbrekingen, computervirussen, telefonische defecten of uitschakelingen in de operatieve werking van dit elektronische systeem die niet wordt veroorzaakt door Santos; vertragingen of blokkeringen bij het gebruik van dit elektronische systeem, veroorzaakt door falen of overbelasting van de telefonische lijnen of overbelasting van het centrum van gegevensverwerking, in het Internet-systeem of andere elektronische systemen, en schade die die wordt berokkend door derden via illegale interventies die buiten de controle vallen van Santos.

Verwerking op basis van de toestemming van de betrokkene

Via de website https://www.santos.es worden geen Persoonsgegevens verzameld zonder uw toestemming.

Geheimhoudingsverplichting

Overeenkomstig Artikel 5.1 f) van de Verordening (UE) 2016/679 verplicht Santos zich uw Persoonsgegevens op een absoluut vertrouwelijke wijze te behandelen en deze alleen te gebruiken voor de aangegeven doelen.

Onnauwkeurigheid van de gegevens die direct zijn verzameld van de betrokkene

Overeenkomstig Artikel 5.1 d) van de Verordening (EU) 2016/679 is de verantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens niet vervolgbaar voor de onnauwkeurigheid van deze gegevens als u uw recht op rectificatie niet heeft uitgeoefend.

Recht op bezwaarmaking

In het geval u niet akkoord gaat met de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Cookies

Santos kan gebruik maken van cookies wanneer u door de websites en pagina’s van het portaal bladert. De cookies die gebruikt kunnen worden op de websites en pagina’s van het portaal worden alleen in verband gebracht met de webbrowser van een bepaalde computer (anonieme Gebruiker) en worden de voor- en achternaam van de gebruiker niet vermeld. Dankzij de cookies kan Santos de webbrowsers van de geregistreerde Gebruikers herkennen nadat deze zich voor de eerste keer hebben geregistreerd, zonder dat zij zich voor elk bezoek hoeven te registreren, en kunnen zij toegang krijgen tot de zones en diensten die exclusief voor hen zijn gereserveerd. De gebruikte cookies kunnen de bestanden die door andere dienstverleners zijn gecreëerd niet lezen. De Gebruiker heeft de mogelijkheid zijn/haar webbrowser te configureren zodat hij/zij op het scherm gewaarschuwd wordt voor het ontvangen van cookies en om de installatie van cookies op zijn/haar harddisc te voorkomen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw webbrowser voor meer informatie. Om het portaal van Santos te gebruiken is het niet nodig dat de Gebruiker het installeren van cookies die door Santos worden gestuurd toestaat, wel is het dan nodig dat de Gebruiker zich registreert als gebruiker voor elke dienst waarvoor registratie vereist is. De cookies die gebruikt worden op de websites en pagina’s van het portaal kunnen door Santos worden gebruikt, in welk geval ze worden gebruikt vanaf de verschillende servers of vanaf servers van bepaalde derde partijen die ons hun diensten verlenen en die de cookies van Santos gebruiken (bijvoorbeeld die cookies die worden gebruikt voor reclame of bepaalde inhoud en die ervoor zorgen dat u de reclame of bepaalde inhoud kunt zien op bepaalde momenten, aantal keren of vormen). Wanneer u niet de optie heeft geactiveerd die de installatie van cookies op uw harddisc voorkomt, kunt u uw harddisc verkennen volgens de instructiehandleiding en helpfunctie van uw besturingssysteem (normaal gesproken kunt u hiervoor voor het besturingssysteem Windows de map C raadplegen, of de schijfeenheid voor Windows/Cookies) voor meer informatie over de server waarvan de cookies worden verstuurd.

 

CatalogiWinkelsUpload

Error